platieshop2013good.ru
Главная Верапамил принимают курсом или всю жизнь вопрос кардиологу

Пыдвищення грошового забезпечення


геморройная трава купить

ЗМІСТ
  Введення. 3
1. Організація каси на підприємстві. 4
1.1 необхідність створення каси на підприємстві. 4
2. Облік касових операцій в бухгалтерії підприємства. 7
2.1 документальне оформлення руху грошових коштів в касі. 7
2.2 синтетичний і аналітичний облік касових операцій. 11
2.3 інвентаризація грошових коштів і документів, що зберігаються в касі підприємства 14
3. Аудит касових операцій. 18
ВИСНОВОК. 36
СПИСОК ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЖЕРЕЛ .. 38

Підприємства зобов'язані зберігати вільні грошові кошти в установах банків. В окремих випадках підприємства беруть участь у процесі готівково-грошового обігу - при оплаті праці штатних і позаштатних співробітників, закупівлю матеріалів, видачі співробітникам авансів на витрати на відрядження та ін У зв'язку з цим підприємство може розташовувати готівковими коштами. Для зберігання грошових коштів призначена каса підприємства.
Метою курсової роботи є вивчення правильності надходження, зберігання, використання готівкових грошових коштів.
Для досягнення поставленої мети використовувалися загальнонаукові методи досліджень, спеціальні методи і прийоми бухгалтерського обліку.
Предметом і об'єктом вивчення виступає баланс підприємства.
При написанні роботи були поставлені завдання:
- Вивчити правила організації каси на підприємстві, вимоги, які пред'являються до місця розташування каси;
- Розглянути основні види документів, які є підставою для здійснення касових операцій;
- Вивчити порядок обліку руху грошових коштів у бухгалтерії підприємства;
- Вивчити порядок проведення інвентаризації грошових коштів у касі.
При написанні курсової роботи були використані наступні види джерел інформації:
- Закони РБ;
- Нормативно-правові акти;
- Спеціалізовані навчальні посібники «Теорія бухгалтерського обліку», «Бухгалтерський облік» та ін;
- Періодичні видання.

1.1 Необхідність створення каси на підприємстві

Для зберігання грошових коштів і виконання розрахунків ними на кожному підприємстві, в організації чи установі створюється каса. На великих підприємствах може мати філії в підрозділах. Каса являє собою спеціально обладнане ізольоване приміщення, що має сигналізацію, пристрої, що перешкоджають проникненню туди сторонніх осіб, вогнетривкі металеві шафи для зберігання грошей та цінних паперів. Двері до каси під час здійснення операцій повинні бути замкнені з внутрішнього боку. Доступ до приміщення каси особам, які мають відношення до її діяльності, забороняється.
Усі готівкові гроші і цінні папери повинні зберігається, як правило, у вогнетривких металевих шафах, а в окремих випадках - у комбінованих, і звичайних металевих шафах, які після закінчення роботи каси закриваються ключем і опечатуються сургучною печаткою касира. Ключі від металевих шаф і печатки зберігаються у касирів, а враховані дублікати ключів в опечатаних касирами пакетах, скриньках та ін зберігаються у керівників підприємства, не рідше одного разу на квартал комісією проводиться їх перевірка.
Касові операції здійснює касир, який є посадовою особою з повною матеріальною відповідальністю за збереження всіх прийнятих на зберігання грошей та цінних паперів і за всякий збиток, заподіяний підприємству, організації, установи як в результаті навмисних дій, так і в результаті недбалого чи несумлінного ставлення до своїх обов'язків . Для цього при прийомі його на роботу з ним укладається договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Під розпис керівник підприємства повинен також ознайомити його з Порядком ведення касових операцій. Касиру забороняється передовіряти виконання дорученої йому роботи іншим особам, зберігати в касі готівку та інші цінності, які не належать даному підприємству.
На підприємствах, які мають одного касира, у разі потреби тимчасової його заміни виконання обов'язків касира наказом керівника покладається на іншого працівника. Цей працівник також ознайомлюється з Правилами ведення касових операцій в Республіці Білорусь і з ним укладається договір про повну матеріальну відповідальність.
У випадках раптового залишення касиром роботи знаходиться в касі негайно перераховується іншим касиром, якому все передається, у присутності керівника і головного бухгалтера підприємства або створеної для цих цілей комісії. Результати перерахунку і передачі оформляються актом.
Для видачі заробітної плати, премій та інших касових виплат по підрозділах наказом керівника можуть призначатися спеціальні особи (громадські касири), які під розписку отримують відповідно до потреби гроші в касі, а потім звітують перед касиром. З такими особами, так само як і з касиром, укладається договір про повну матеріальну відповідальність при покладенні на нього обов'язків з роздачі грошей і на них поширюються всі права та обов'язки, встановлені для касирів.
Бухгалтери та інші працівники, які користуються правом підпису касових документів, не залучаються до виконання обов'язків касирів (за винятком малих та інших підприємств, що не мають в штаті касира).
Згідно з Правилами ведення касових операцій в Республіці Білорусь, затвердженим постановою Правління Національного банку Республіки Білорусь від 28 червня 2001 р. № 159 у касі можна зберігати невеликі грошові суми в межах встановленого ліміту для оплати дрібних господарських витрат, видачі авансів на відрядження та інших невеликих платежів. Для встановлення такого ліміту підприємство представляє в обслуговуюче установи банку розрахунок за встановленою формою. У разі, коли підприємство не подає розрахунок на встановлення ліміту залишку коштів готівки в касі, цей ліміт вважається нульовим.
Перевищення встановлених лімітів в касі допускається лише протягом 3 робочих днів в період видачі заробітної плати, премій, допомоги по соціальному страхуванню, пенсій працівникам підприємства. Не використані в триденний термін готівкові грошові кошти, отримані на видачу заробітної плати, підлягають здачі в обслуговуючі установи банків. Це стосується і постійної грошової виручки, витрачання якої погоджено з обслуговуючою установою банку для оплати праці, виплати допомоги, закупівлі сільськогосподарської продукції, тари і речей у населення. При необхідності розрахуватися з працівниками банк видає необхідну суму по першій вимозі підприємства [12, с. 489].

2.1 Документальне оформлення руху грошових коштів в касі

У більшості випадків гроші до каси надходять з розрахункового рахунку в банку через касира, який отримує їх за грошовими чеками. Чеки бувають пред'явницькі (на пред'явника) та іменні (із зазначенням прізвища, імені та по батькові одержувача грошей). Вони, як правило, зброшуровані в чекові книжки.
Чекові книжки підприємства отримують у відділенні банку за заявою і зберігають їх у касі разом з готівкою. Для отримання грошей в банку заповнені чеки підписуються керівником підприємства та головним бухгалтером і скріплюються печаткою. Ніякі виправлення в чеках не допускаються.
На зворотному боці чеків вказується, на які цілі виходять гроші, наприклад: на видачу зарплати, витрати на відрядження, господарсько-операційні витрати і т. п. Підприємства мають право витрачати гроші тільки на ті потреби, на які вони отримані.
У касу підприємства гроші надходять і з інших джерел, наприклад від робітників і службовців за відпущену їм спецодяг; за паливо, матеріали, готову продукцію; квартирна плата від квартиронаймачів, повернення підзвітними особами не використаних ними авансів; часткова плата батьків за утримання своїх дітей в дитячих садах, яслах і т. д. Основним прибутковим касовим документом є прибутковий касовий ордер з відривною квитанцією, яка видається особі, яка внесла гроші, на підтвердження про прийом грошей у касу. У разі необхідності вона завіряється печаткою (штампом касира або відбитком касового апарату). Грошові розрахунки з населенням при здійсненні торгових операцій і надання послуг всі підприємства зобов'язані проводити із застосуванням контрольно-касових машин (ККМ). Контрольно-касові машини підлягають реєстрації в податкових органах за місцем знаходження підприємства.
Витрата грошей з каси найчастіше пов'язаний з виплатою заробітної плати і премій робітникам і службовцям, виробництвом витрат на відрядження, поштово-телеграфних та інших господарських витрат, виплатою пенсій, допомоги по соціальному страхуванню і т. д. Основним документом, яким оформляється видача грошей з каси, є видатковий касовий ордер.
Прийом і видача готівки касами підприємств може проводитися і з інших належно оформленими документами (товарно-транспортних накладних на відпущені за готівковий розрахунок товарно-матеріальні цінності, рахунках за надані послуги, платіжними відомостями та ін.) У цих випадках на таких документах накладається штамп з реквізитами касового ордера. Коли на доданих до видаткових касових ордерів документах (заявах, рахунках тощо) є дозвільний напис керівника підприємства, його підпис на видаткових ордерах не обов'язкова.
При видачі грошей касир вимагає в одержувача пред'явлення документа, що засвідчує його особу, записує найменування і номер документа, ким і коли він виданий, і бере розписку про отримання грошей.
Гроші касир має право видавати тільки особі, зазначеній у видатковому касовому ордері або його замінює. При видачі грошей через інших осіб за дорученням, оформленої в установленому порядку, в ордері після прізвища, імені та по батькові того, хто повинен отримувати, вказується прізвище, ім'я та по батькові особи, якій довірено отримання грошей. У відомостях перед розпискою в одержанні грошей касир робить напис: «За дорученням». Сама довіреність додається до видаткового документу.
Оплата праці, виплата допомоги по соціальному страхуванню і інші масові виплати проводяться за платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями. На титульному (заголовному) аркуші такої відомості керівником і головним бухгалтером або особами, ними уповноваженими, робиться дозвільний напис про право видачі грошей і суми прописом.
Після закінчення встановлених строків видачі заробітної плати та інших виплат касир в платіжній відомості проти прізвища особи, що не отримав гроші, ставить штамп або робить запис «депоновано» і складає реєстр депонованих сум, а наприкінці платіжної відомості вказує фактично виплачену і невиплачену суми і скріплює ці дані своїм підписом. Якщо гроші видавалися не самим касиром, а іншою особою, то на відомості додатково робиться напис: «Гроші за відомістю видавав (підпис)» (видача грошей касиром і роздавальником за однією відомістю забороняється). Після цього записують у касову книгу фактично виплачену суму і ставлять на відомості штамп: «Видатковий касовий ордер № ...».
При здачі грошей на розрахунковий рахунок складається заяву на внесок готівкою. Для підтвердження прийому банк видасть квитанцію, яка прикладається до видаткового касового ордера.
Всі прибуткові та видаткові касові документи повинні бути заповнені відповідальними за це особами чітко і ясно чорнилом, кульковою ручкою або на машинці (друкарській, обчислювальної). Жодних підчисток, помарок або виправлень, навіть і обумовлених, у цих документах не допускається. Видавати прибуткові та видаткові документи на руки особам, вносять або одержують гроші, не дозволяється. Прийом і видача грошей за касовими ордерами може проводитися тільки в день їх складання.
Прибуткові та видаткові касові ордери або замінюючі їх документи відразу після їх виконання підписуються касиром, а додані до них документи погашаються штампом або написом «Оплачено» із зазначенням числа, місяця, року.
До передачі в касу касові ордери та замінюючі їх документи реєструються бухгалтером в журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових документів (кожному присвоюється відповідний номер). Видаткові касові ордери, оформлені на платіжних (розрахунково-платіжних) відомостях на виплату заробітної плати та інших прирівняних до неї платежів, реєструються після їх виконання.
Відразу ж після отримання або видачі грошей дані прибуткових і видаткових касових документів записуються касиром у касову книгу, яка повинна бути пронумерована, прошнурована, опечатана сургучною печаткою, а кількість аркушів завірено підписами керівника підприємства і головного бухгалтера. Касова книга є регістром аналітичного обліку до рахунку 50 «Каса».
На підприємстві повинна бути лише одна книга, і записи в ній ведуться касиром в двох примірниках через копіювальний папір чорнилом або кульковою ручкою. Перші примірники аркушів залишаються в касовій книзі, а другі (відірвані) служать в якості звіту касира. Обидва примірники аркушів нумеруються однаковими номерами.
Щодня в кінці робочого дня касир підбиває підсумки операцій за день, виводить залишок грошей на наступне число і передає в бухгалтерію звіт разом з доданими до неї документами під розписку на першому примірнику касової книги. При здійсненні операцій за день на загальну суму, що не перевищує двох мінімальних зарплат, дозволяється касові звіти становити не щодня, а за 5 днів з виділенням залишку грошей на кожен день.
За згодою касира і за умови забезпечення повного збереження касових документів касова книга може вестись автоматизованим способом, при якому її аркуші формуються у вигляді машинограми «Вкладний лист касової книги». Одночасно з нею формується машинограмме «Звіт касира». Обидві вони повинні складатися до початку наступного робочого дня, мати однаковий зміст і включати всі реквізити, передбачені формою касової книги. При такому варіанті касир повинен перевірити правильність записів у машинограмме і підписати їх, тому що вся відповідальність за ним зберігається.
Отримані бухгалтерією касові звіти і документи опрацьовуються. Кожна запис перевіряється по суті, звіряється з первинним документом, після чого проставляється в звіті шифр кореспондуючого з рахунком 50 «Каса» синтетичного рахунка і субрахунка. Залишок грошей на початок дня по звіту касира бухгалтер звіряє із залишком грошей на кінець дня, показаним в попередньому звіті, і перевіряє правильність виведених оборотів і залишку [9, с. 394].

2.2 Синтетичний і аналітичний облік касових операцій

Рахунок 50 «Каса» призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів у касах організації. До рахунку 50 «Каса» можуть відкриватися при необхідності такі субрахунки:
50-1 «Каса організації»;
50-2 «Операційна каса»;
50-3 «Грошові документи»;
50-4 «Валютна каса»;
50-5 «Каса філії».
Субрахунок 50-1 «Каса організації» призначений для обліку грошових коштів в головний касі.
Субрахунок 50-2 «Операційна каса» використовується для обліку грошових коштів у касах вокзалів, товарних контор і експлуатаційних дільниць відділень зв'язку, зупиночних пунктів, квиткових і багажних касах вокзалів, аеропортів, пристаней і так далі.
Субрахунок 50-3 «Грошові документи» призначений для обліку поштових марок, марок державного мита, вексельних марок, оплачених автоквитків та інших грошових документів.
Субрахунок 50-4 «Валютна каса» призначений для обліку касових операцій в іноземній валюті при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі при направленні працівників у закордонні відрядження.
Субрахунок 50-5 «Каса філії» призначений для обліку касових операцій відокремлених філій та представництв, виділених на окремий баланс [10].
На підставі опрацьованого звіту касира у бухгалтерії ведеться облік касових операцій в журналі-ордері I по кредиту рахунку 50 «Каса» і у відомості 1 по дебету рахунку 50 (для контролю).
Рахунок 50 по дебету кореспондує з кредитом рахунків: 90 «Реалізація» - на що надійшли в касу готівкові гроші за реалізовану продукцію і матеріальні цінності; 51 «Розрахунковий рахунок» - на суми, отримані з установ банку на різні цілі; 99 «Прибутки та збитки» - на надлишки грошей у касі, виявлені інвентаризацією; 71 «Розрахунки з підзвітними особами» - на повернуті ними в касу залишки невикористаних авансів; 76 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями» - на внесені в касу платежі в порядку погашення боргів; 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами »- на надходження грошей за куплені товари в кредит, в рахунок погашення позик; 86« Цільові фінансування »- на внески батьків за утримання дітей в дитячих установах і рядом інших рахунків.
За кредитом рахунок 50 «Каса» кореспондує з дебетом рахунків: 51 «Розрахунковий рахунок» - на внесені в банк готівку; 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення» - на виплати з фонду соціального захисту; 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці »- на видану готівкою зарплату, премії; 71« Розрахунки з підзвітними особами »- на видані аванси у підзвіт; 76« Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами »- на виплати готівкою за виконавчими листами, депонентської сум; 84« Нерозподілений прибуток (непокритий збиток ) »- на видані одноразові премії і т. д. [12, с. 492].
Поточні записи в журналі-ордері 1 та відомості 1, як і в деяких інших журналах-ордерах, тягнуть за собою складання листків-розшифровок для перенесення дебетових і кредитових оборотів по окремих рахунках в ті журнали-ордери або відомості, в яких ведеться аналітичний облік за цими рахунками. Якщо в звіті касира міститься велика кількість операцій і їх рознесення безпосередньо в журнал-ордер 1 і відомість 1 без помилок скрутна, тоді на підставі звіту касира готується зведення операцій в розрізі кореспондуючих рахунків і в відповідності з нею заповнюються журнал-ордер 1 і відомість 1. Зведення може складатися як вручну, так і на персональних ЕОМ.
При обробці документів на обчислювальних машинах на підставі звітів касира складається щомісяця відомість обліку по рахунку каси, яка використовується для узагальнення операцій руху грошових коштів за цим рахунком та формування бухгалтерських записів в розрізі кореспондуючих рахунків і субрахунків.
Відомість є, таким чином, регістром синтетичного і одночасно аналітичного обліку за рахунком 50 «Каса». В основі машинної обробки відомості лежить порядок відображення касових операцій на синтетичному рахунку 50 (активний грошовий рахунок), за дебетом якого групуються суми прибуткових, а по кредиту - видаткових операцій. Потім складається оборотна відомість по рахунку 50 за синтетичними рахунками і дані з неї переносяться в Головну книгу.
Підприємства часто використовують готівкову іноземну валюту, яка так само, як і рублі, зберігається в касах, оприбутковується і витрачається з них за такими ж прибутковими і видатковими документами. Касові документи виписуються в рублевому еквіваленті, у правому верхньому кутку наводиться сума іноземної валюти за номіналом прописом і цифрами червоними чорнилом із зазначенням найменування іноземної валюти.
Крім готівки, у касах можуть зберігатися різні грошові документи і бланки документів суворої звітності (поштові марки, марки державного мита, вексельні марки, оплачені авіаквитки, оплачені путівки в будинки відпочинку і санаторії, переклади у дорозі та ін.)
Суми поштових переказів на адресу підприємства, що залишилися не затребуваними до кінця місяця, відображаються одержувачем на підставі поштових повідомлень, квитанцій установ банків, супровідних відомостей на здачу виручки інкасаторам банку за дебетом рахунку 57 «Переклади їсти дорогою» і кредиту рахунків: 90 «Реалізація» - на надіслану виручку за реалізовану продукцію; 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» - на суми висланих платежів покупцями, 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» - на суми, що пересилаються дебіторами, та ін При надходженні грошових коштів дебетується рахунок 51 і кредитується рахунок 57.
У касах підприємств, як правило, зберігаються бланки документів суворої звітності: квитанційні книжки, бланки посвідчень, дипломів, різні абонементи, талони, квитки, бланки товаросупровідних документів і т. п. Перелік документів, що відносяться до бланків суворої звітності, місце, порядок їх зберігання і використання встановлюються підприємством. Для їх обліку призначений позабалансовий рахунок 006 «Бланки суворої звітності». Аналітичний облік їх ведеться по кожному виду бланків та місцями зберігання [6, с. 329].

2.3 Інвентаризація грошових коштів і документів, що зберігаються в касі підприємства

Відповідно до Правил ведення касових операцій в Республіці Білорусь, затвердженою Національним Банком від 31.07. 1996 № 90, у строки, встановлені керівником суб'єкта господарювання, але не рідше одного разу на квартал проводиться раптова ревізія каси з повним полістний перерахунком готівки і перевіркою інших цінностей, що знаходяться в касі.
Для проведення ревізії каси наказом керівника підприємства призначається комісія. Ревізії каси суб'єктів господарювання недержавних форм власності, фізичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи із застосуванням найманої праці, не менше одного разу на квартал проводяться їх ревізійними комісіями або залученими аудиторами (аудиторськими організаціями). Під час ревізії виробляється повний полістний перерахунок грошової готівки та інших цінностей, що знаходяться в касі. За результатами перевірки каси комісією складається акт.
При виявленні ревізією нестач чи надлишків коштів чи цінностей на касі в акті вказується сума нестачі або надлишку і обставини їх виникнення.
При автоматизованому веденні касової книги повинна проводитися перевірка правильності роботи програмних засобів оброблення касових документів.
Вищі організації (у разі їх наявності) під час здійснення документальних ревізій на всіх підвідомчих підприємствах повинні виробляти ревізію каси і перевіряти дотримання касової дисципліни. При цьому особлива увага приділяється забезпеченню схоронності грошей і цінностей у касі.
В акціонерних, кооперативних, громадських та інших подібних підприємствах, такі ревізії проводяться їх ревізійними комісіями, підприємствами-засновниками або залученими аудиторськими організаціями.
Банки, що здійснюють розрахунково-касове обслуговування підприємств, контролюють дотримання підприємствами вимог діючих правил ведення касових операцій і не рідше одного разу на рік перевіряють стан касової дисципліни. При наявності серйозних, систематичних порушень у веденні касових операцій інформують Національний банк Республіки Білорусь, податкові служби та органи прокуратури на місцях.
Перевірки дотримання Правил ведення касових операцій можуть здійснювати також податкові та інші державні контролюючі органи, відповідно до покладених на них обов'язками та чинним законодавством.
Пропозиції та рекомендації щодо усунення виявлених у ході перевірок касової дисципліни недоліків, а також причин та умов, що сприяють вчиненню розкрадань, обов'язкові до виконання всіма підприємствами. При цьому відповідальність за дотримання Правил ведення касових операцій покладається на керівників підприємств, головних бухгалтерів, керівників фінансових служб і касирів.
Касові операції в іноземній валюті регулюються Положенням про ведення касових операцій з іноземною валютою на території Республіки Білорусь, затвердженим рішенням Правління Національного банку Республіки Білорусь 1.03.1993 р. (протокол № 7).
Виявлені надлишки грошових коштів в касі на підставі акта прибуткують наступною проводкою:
Д-т рах. 50 "Каса", В-4
К-т рах. 99 "Прибутки і збитки", ж / о 15 (07).
Недостачі грошових коштів списуються у розхід по касовій книзі згідно з актом наступній бухгалтерської записом:
Д-т рах. 84 "Нестачі і втрати від псування цінностей", В-5
К-т рах. 50 "Каса", ж / о 1 (01).
Після прийняття рішення про стягнення відсутньої суми з винних осіб вона відноситься на рахунок 73 наступною проводкою:
Д-т рах. 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" (субрахунок 3 - "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку", В-5
К-т рах. 84 'Нестачі і втрати від псування цінностей ™, ж / о 10 / 1 (07).
При погашенні суми нестачі касиром, в добровільному порядку, в обліку робиться такий запис:
Д-т рах. 50 "Каса", В-4
К-т рах. 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" (субрахунок 3), ж / о 8 (03).
Якщо ж недостача буде утримуватися із заробітної плати касира, то ця господарська операція в обліку буде відображена наступним чином:
Д-т рах. 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", В-8
К-т рах. 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" (субрахунок 3), ж / о 8 (03).
У разі, коли винні не встановлені або суд відмовив у стягненні з них, втрати від нестачі списуються на збитки:
Д-т рах. 99 "Прибутки і збитки", В-4
К-т рах. 84 "Нестачі і втрати від псування цінностей" (73), ж / о 10 / 1 (07).
У подальшому вказані недостачі грошових документів за їх номінальною вартістю списуються аналогічно списанню грошових коштів.
Особи, винні в систематичному порушенні касової дисципліни, притягуються до відповідальності у встановленому порядку [4, с. 489]. У аудиторській практиці склалися різні підходи до перевірки касових операцій. Це пояснюється різним обсягом інформації. Методично форми перевірки касових операцій можна звести до двох варіантів: спочатку перевіряються всі прибуткові, потім всі видаткові документи; одночасно перевіряються і прибуткові та видаткові касові документи.
Аудит касових операцій починається з перевірки тотожності залишків за рахунком 50 "Каса" на початок ревизуемого періоду шляхом звірки записів у касовій книзі, касовому звіті, журналі-ордері 1 або відповідної машинограмме, Головній книзі, балансі підприємства. Для цього аудитор повинен скласти наступну допоміжну таблицю (табл. 3.1).
Таблиця 3.1 Перевірка відповідності оборотів за рахунком 50, відображених у балансі, Головній книзі, журналі-ордері № 1 (поквартально)
Дата
Сальдо на
початок
періоду
Дебетовий оборот за
Кредитовий оборот по
Сальдо на
кінець періоду
Балансу
Головною
книзі
ж / о № 1
Балансу
Головною
книзі
ж / о № 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
На 1 січня
На 1 квітня
На 1 липня
На 1 жовтня
На 31 грудня
Висновок: Наявність відхилень є
немає
Дата
Відхилення даних
балансу і Головної
книги
балансу і журналу-ордера
головної книги і ж / о
На 1 січня
На 1 квітня
На 1 липня
На 1 жовтня
На 31 грудня
Примітки ___________________________________________________
Висновок :________________________________________________________
При перевірці залишку грошових коштів на кінець року аудитор повинен зібрати достатньо доказів, щоб оцінити, чи дійсно дані про кошти, відображені в балансі, об'єктивно представлені і правильно розкриті (відповідно до цілей використовуються для усіх перевірок статей балансу). Методика аудиту грошових коштів спрямована на те, щоб були досягнуті мети аудиту: існування, повнота, оцінка, права та обов'язки, точність, представлення і розкриття. Зміст даних цілей щодо перевірки обліку і збереження грошових коштів зводиться до наступного.
Існування. Аудитор в процесі перевірки повинен мати докази, що кошти, відображені в документах, насправді існують в наявності. У ході перевірки аудитор повинен з'ясувати:
· Чи існують фактично всі кошти, показані в балансі;
· Чи існують помилкові (навмисні і ненавмисні) запису за надходженнями і платежами;
· Чи існують доходи і витрати, не пов'язані з діяльності підприємства.
Повнота. Аудитор повинен бути впевнений, що в бухгалтерські документи, які надходять на перевірку, включена вся необхідна інформація, у веденні бухгалтерського обліку не допускається жодного пропуску (умисні або ненавмисні), в бухгалтерську звітність включені дані про всі операції, які мали місце в протягом року. Для досягнення даної мети повинні бути з'ясовані такі питання:
• чи включені всі грошові кошти;
• не пропущені чи які суми;
• чи відображені в рахунках-фактурах всі суми по реалізації.
Точність арифметичних даних. Кожна цифра повинна бути
точно відображена і точно перенесена з одного регістра в інший. Питання, які задаються аудитором:
· Чи точно враховані всі кошти в касі;
· Чи правильно визначено суми з реалізації;
· Чи була проведена перевірка арифметичної точності сум у
касовій книзі.
Оцінка - всі цінності повинні бути правильно оцінені, а всі операції повинні бути відображені і документи по відповідній (належної) вартості. Аудитор задає такі питання:
• чи правильно були здійснені валютні операції і наскільки вірно дана сума відображена в бухгалтерській звітності;
• чи правильно застосовано принцип по відвантаженню для розрахунку доходів.
Права і зобов'язання. Аудитор повинен перевірити, що підприємство має права на наявні в його розпорядженні активи, і вона відповідає за своїми зобов'язаннями:
• чи має підприємство право власності на враховані кошти;
• чи правильно в бухгалтерській звітності відображені права та зобов'язання;
• чи знаходяться па зберіганні кошти, що належать третім особам.
Представлення і розкриття - всі дані бухгалтерської звітності представлені точно і всі дані розкриті в необхідному обсязі "з належною ретельністю" і з певним ступенем деталізації (як вимагають стандарти бухгалтерського обліку).
Для доказу фактичної наявності грошових коштів в касі, крім зазначених вище етапів, слід виконати наступні процедури: переглянути суми надходження грошей з каси на розрахунковий рахунок; встановити правильність звіряння рахунків і підбиття підсумків; перевірити відповідність усіх показників і залишків.
Якщо тотожності залишків немає, з'ясовується причина розбіжностей.
Касові документи перевіряються, як правило, суцільним способом з дня закінчення попереднього ревизуемого періоду.
При цьому контролю підлягають касові звіти з усіма доданими до них виправдувальними документами, як за формою, так і по суті, а також кореспонденція рахунків.
Аудитор перевіряє правильність оформлення первинних документів з обліку касових операцій (видаткових і прибуткових касових ордерів, платіжних відомостей), в яких повинні бути вказані номери документів, дати, підпису касира.
Юридичні та фізичні особи, які займаються реалізацією продукції (робіт, послуг) за готівку через стаціонарні торговельні (обслуговуючі) пункти, зобов'язані здійснювати прийом грошових коштів з використанням касових підсумовуючих апаратів або спеціальних комп'ютерних систем, зареєстрованих в державній податковій інспекції.
Відповідні вимоги до касових підсумовуючим апаратів і програмного забезпечення комп'ютерних систем, що застосовуються для цих цілей, визначаються Кабінетом Міністрів Республіки Білорусь.
На кожен касовий апарат за встановленою формою ведеться книга касира-операціоніста, зареєстрована в Державній податковій інспекції.
В інших випадках при реалізації продукції (робіт, послуг) за готівку прийом грошових коштів здійснюється за прибутковими касовими ордерами або відривним талонам (квитках), зареєстрованим у Державній податковій інспекції.
Використання прибуткових касових ордерів, відривних талонів (квитків), які відповідають вимогам законодавства Республіки Білорусь, забороняється.
Застосування касових підсумовуючих апаратів або спеціальних комп'ютерних систем при реалізації продукції (робіт, послуг) за готівку в нестаціонарних торгових (обслуговуючих) пунктах необов'язково для фізичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, яким обласним та Мінським міським Радами депутатів встановлені фіксовані ставки прибуткового податку.
Порушення вищевказаного порядку розглядається відповідно до законодавства як приховування доходу.
Прийом готівки касами суб'єктів господарювання, фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи із застосуванням найманої праці, проводиться за прибутковими касовими ордерами, підписаними головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником.
Про прийом видається корінець прибуткового ордера за підписами головного бухгалтера або особи, уповноваженої керівником, і касира, завірений печаткою (штампом) касира або відбитком касового апарата.
Видача готівки з кас суб'єктів господарювання, фізичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи із застосуванням найманої праці, проводиться за видатковими касовими ордерами. Документи на видачу грошей мають бути підписані керівником і головним бухгалтером суб'єкта господарювання або особами, уповноваженими керівником.
У тих випадках, коли на доданих до видаткових касових ордерів документах, заявах, рахунках та інших є дозвільний запис керівника суб'єкта господарювання, фізичної особи, що здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, їх підпис на видаткових касових ордерах не обов'язкова.
Заготівельні організації, в тому числі і організації споживчої кооперації, можуть проводити видачу готівки здавачам сільськогосподарської продукції та сировини з наступним складанням по закінченні робочого дня загального видаткового касового ордера на всі видані за день суми за заготівельним квитанціями.
У централізованих бухгалтеріях, що обслуговують бюджетні установи, на загальну суму виданої заробітної плати складається один видатковий ордер, дата і номер якого проставляються на кожній платіжній (розрахунково-платіжної) відомості.
При видачі грошей за видатковим касовим ордером або замінює його документа окремій особі касир вимагає пред'явлення документа, що засвідчує особу одержувача, перевіряє правильність заповнення бухгалтером в. ордері реквізитів: найменування і номер документа, ким і коли він виданий і відбирає розписку одержувача. Якщо замінює видатковий касовий ордер документ складений на видачу грошей кільком особам, то одержувачі також пред'являють зазначені документи, що засвідчують їх особу, і розписуються у відповідній графі платіжних документів.
Видача грошей може проводитися за посвідченням, виданим суб'єктом господарювання, при наявності на ньому фотографії, особистого підпису власника посвідчення, підпису посадової особи суб'єкта господарювання, який видав посвідчення.
Розписка в отриманні грошей може бути зроблена одержувачем тільки власноручно чорнилом або кульковою ручкою з зазначенням одержуваної суми прописом. При отриманні грошей за відомістю сума прописом не вказується.
Видача грошей особам, які не перебувають в обліковому складі суб'єкта господарювання, фізичної особи, що здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи із застосуванням найманої праці, проводиться за видатковими касовими ордерами, що виписуються окремо на кожну особу, або за окремою відомістю на підставі укладених договорів.
Видача грошей особам, які залучаються на сільськогосподарські і вантажно-розвантажувальні роботи, а також для ліквідації наслідків стихійних лих може проводитися за відомістю. Відомості складаються окремо по кожному суб'єкту господарювання, працівники яких були направлені на вказані роботи, і завіряються, крім підпису керівника і головного бухгалтера суб'єкта господарювання, який надав роботу, підписом, уповноваженого відповідного суб'єкта господарювання, які направили осіб на роботу.
Видачу грошей касир проводить тільки особі, зазначеній у видатковому касовому ордері або його замінює. Якщо видача грошей проводиться за дорученням, оформленим у встановленому порядку, в тексті ордера після прізвища, імені та по батькові одержувача грошей бухгалтерією вказується прізвище, ім'я та по батькові особи, якій довірено отримання грошей. Якщо видача грошей проводиться за відомістю, перед розпискою в одержанні грошей касир робить напис "За дорученням". Довіреність залишається в документах дня як додаток до видаткового ордера або відомості.
Оплата праці, виплата допомоги по соціальному страхуванню, стипендій і премій проводиться касиром за платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями без складання видаткового касового ордера на кожного одержувача.
На титульному (заголовному) аркуші платіжної (розрахунково-платіжної) відомості робиться дозвільний напис про видачу грошей за підписами керівника та головного бухгалтера суб'єкта господарювання, фізичної особи, що здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи із застосуванням найманої праці, або осіб, ними уповноважених, з зазначенням терміну видачі грошей і суми прописом.
Здійснюючи перевірку касових документів, необхідно переконатися, що прибуткові та видаткові касові ордери заповнені чітко, без помарок. Всі прибуткові та видаткові документи погашаються штампом "Одержано", "Оплачено" із зазначенням дати, місяця й року.
Незаповнення окремих реквізитів (номер, дата та ін) часто допускається з метою повторного використання документів для присвоєння готівкових грошей. Ніякі підчистки і виправлення в документах не допускаються. Касові прибуткові та видаткові ордери повинні мати роздільне нумерацію і виписуватися в бухгалтерії підприємства в момент здійснення операції. Для їх реєстрації служить журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів. При виявленні пропуску в нумерації ордерів слід ретельно перевірити, чи не викликано це знищенням документів або іншими зловживаннями.
Дані результати перевірки доцільно відобразити в наступній таблиці (табл. 3.2).
Таблиця 3.2. Результати перевірки первинних документів
Номер запису
Документ №
Дата
Зміст помилки
Сума
Перевірка оформлення касових документів
1) Зауваження з оформлення касової книги
2) Зауваження з оформлення ПКО та ВКО
Перевіряються питання збереження грошових коштів і касової дисципліни. Результати перевірки оформляються наступній допоміжної таблицею (табл. 3.3).
Таблиця 3.3. Загальні питання збереження грошових коштів і касової дисципліни
1. Договори про розрахунково-касовому обслуговуванні з банком:
___________ № договору ________от _____________________________
___________ № договору ________от _____________________________
___________ № договору ________от _____________________________
2. Дозвіл на використання виторгу на господарські потреби банком
___________ № договору ________от _____________________________
___________ № договору ________от _____________________________
___________ № договору ________от _____________________________
3. Ліміт грошових коштів, затверджений банком
з_________ сумма____________с ____________сумма_______________
з_________ сумма____________с ____________сумма_______________
4. Договори про матеріальну відповідальність з касиром
П.І.Б.
№ договору
Дата
Примітки
5. Наказ про призначення комісії з інвентаризації каси
номер_______ дата __________
6. Акти інвентаризації каси за період
№ акта
Дата
Виявлені порушення
Перевіряючи дотримання касової дисципліни, варто з'ясувати:
• чи не перевищують залишки готівки в касі встановленого банком ліміту, і чи використовується касова виручка на поточні потреби в межах встановлених норм;
• використання отриманих з банку готівкових грошей за цільовим призначенням;
• своєчасність і повноту повернення в банк невикористаних грошових коштів, отриманих на виплату заробітної плати, премій, допомог, пенсій, а також касової виручки (виручки від реалізації товарно-матеріальних цінностей, надання працівникам послуг та інших грошових надходжень).
Підприємства можуть зберігати в касі готівку в межах ліміту, який встановлюється установами банків. Вся готівка понад ліміти повинна здаватися в банк для зарахування на рахунки. Винятком є ​​суми, отримані для виплати заробітної плати (оплати праці). Якщо протягом трьох днів з дня одержання грошей у банку не будуть виплачені заробітна плата (оплата праці), допомоги по тимчасовій непрацездатності, пенсії і премії, то зазначені суми депонуються і вносяться в банк.
Щоб перевірити, як дотримується встановлений ліміт залишку грошей у касі, необхідно зіставити фактичні залишки грошей на окремі дати з лімітом залишку. При підрахунку фактичних залишків грошей у касі виключаються готівкові гроші, призначені для виплати заробітної плати, допомоги з тимчасової непрацездатності, пенсій і премій. Оперативний контроль за залишком грошей у касі здійснюється на підставі касових звітів.
Аудитору доцільно скласти наступну допоміжну таблицю (табл. 3.4).
Табліца.3.4. Перевірка дотримання ліміту залишку грошових коштів в касі
Ліміт встановлений у розмірі __________________________________________
Виявлено розбіжності та _________
немає _________
Дата
Фактичний
залишок
Відхилення
від ліміту
Дата
Фактичний
залишок
Відхилення
від ліміту
Разом:
Сума штрафу за перевищення ліміту _____________________________
Використання готівки за цільовим призначенням перевіряється зіставленням даних про отримані в банку гроші з даними про їх витрачання (балансовим методом).
З метою систематизації результатів контролю рекомендується складати відомість наступній форми (табл. 3.5).
Таблиця 3.5. Контроль цільового використання грошових коштів, отриманих з банку
Звітний
період
Залишок на
початок періоду
Надійшло, р.
З банку за чеками для виплати
Повернення підзвітних сум
За утримання дітей у дошкільних установах
В оплату за реалізовані цінності та надані послуги
Інші
Разом
Зарплати
(Олате праці)
Посібників з соцстраху
Відрядження
На господарські
потреби
Витрачено на, р.
Виплату зарплати (оплати праці)
Виплату допомоги по соцстраху
Видано підзвіт
Внесено в банк на рахунок фінансування дитячих дошкільних установ
Внесена в банк невиплачена зарплата
Оплату різних рахунків
Внесено на рахунок в банку сума виручки та інші надходження
РАЗОМ
ЗАЛИШОК НА КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ
Підставою для складання цієї відомості служать дані звітів касира і доданих до них документів, журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, а також облікових регістрів по дебету і кредиту рахунку 50 "Каса". Відомість підписується ревізором або аудитором і головним бухгалтером підприємства, що перевіряється.
Своєчасність і повнота внесення до банку невикористаних грошових сум перевіряються шляхом зіставлення дати і суми зарахування грошей на відповідний рахунок згідно з випискою банку з датою закінчення масової виплати грошей, яка вказана у дозвільної написи на платіжних відомостях, і депонування заробітної плати та інших невиплачених сум, а також з датою і сумою оприбуткування грошей у касу по іншим надходженням.
Перевіряючи касові операції, потрібно встановити їх законність, достовірність і господарську доцільність. При цьому особливо ретельно аналізуються повнота та своєчасність оприбуткування в касу грошей, отриманих з банку. Повноту і своєчасність оприбуткування грошей у касу, отриманих з рахунків підприємства в банку, встановлюють шляхом зустрічної і взаємної звірки даних банківських виписок з рахунків підприємства, корінців чекових книжок, прибуткових касових ордерів і записів у касовій книзі.
Необхідно мати на увазі, що чекові книжки, корінці використаних чеків, а також невикористані чеки повинні зберігатися у головного бухгалтера в умовах, що виключають можливість їх втрати. Зіпсовані чеки з написом "Анульовано" слід зберігати підклеєними до корінцях чеків.
Забороняється довіряти зберігання чекових книжок іншій особі, зокрема касиру, який одержує за чеками готівку гроші з банку, і також підписувати незаповнені чеки. Не слід виписувати чеки на пред'явника, повинні використовуватися тільки іменні чеки.
З метою полегшення праці та забезпечення повноти перевірки оприбуткування в касу отриманих у банку грошей рекомендується накопичувати необхідні відомості у відомості наступної форми (табл. 3.6).

Таблиця 3.6. Контроль повноти та своєчасності оприбуткування готівкових грошей, отриманих з рахунків підприємства в банку

Номер чека
Дата виписки чека
Сума за чеком
За виписці банку
Оприбутковано по касі
Відхилення
Дата отримання
Сума, р.
дата
№ ордери
Сума, р.
Дні
Сума, р.
У відомість вносяться дані всіх чеків в порядку зростаючих номерів, включаючи номери зіпсованих та анульованих чеків, які повинні бути приклеєні до корінцях і погашені написом "Анульовано". Проти номери такого чека в відомості робиться відмітка "Анульовано". Такий порядок дає можливість виявити факти неоприбуткування у касі одержаних грошей.
При встановленні випадків неоприбуткування грошей, виправлень, підчисток, розходжень в номерах чи розриву між датою отримання грошей по виписці банку і оприбуткування їх у касі слід з'ясувати їх причини. З цією метою беруться письмові пояснення касира і головного бухгалтера підприємства, проводиться зустрічна перевірка в установі банку і сличаются виписки з справжніми записами в особових рахунках підприємства.
Одночасно з перевіркою повноти оприбуткування отриманих з банку грошей встановлюють правильність відображення по касі готівкових грошей, внесених в банк і зарахованих на рахунки підприємства. З цією метою складають окрему відомість із зазначенням дати, номера і суми видаткового касового ордера, суми і дати зарахування грошей на рахунок підприємства згідно з випискою банку, в якій відображено надходження грошей. Зазначені відомості слід групувати у відомості наступної форми (табл. 3.7).
Таблиця 3.7. Контроль своєчасності і повноти зарахування грошей на рахунки в банку
Списано по касі
Зараховано на рахунок згідно з випискою банку
Відхилення
дата
№ витратного
. сума, р.
дата
сума, р.
дні
сума, р.
Ретельній перевірці підлягають операції по оприбуткуванню виручки за реалізовану продукцію і надані послуги працівникам підприємства за готівковий розрахунок, так як по даним операціям частіше зустрічаються зловживання, пов'язані з повним або частковим неоприбуткуванням надійшли в касу грошей.
Для з'ясування повноти оприбуткування грошей за реалізовані товарно-матеріальні цінності необхідно перевірити звіти про їх рух, а також записи за рахунками їх обліку та реалізації. При цьому дебетові записи за рахунком реалізації (в частині реалізації за готівковий розрахунок) повинні звірятися з кредитовими записами за рахунками обліку матеріальних цінностей, а кредитові записи за рахунком реалізації (за готівку) - з дебетовими записами по рахунку "Каса".
Аудитору рекомендується скласти такі допоміжні відомості (табл. 3.8, 3.9).
Таблиця 3.8. Відомість перевірки правильності списання ТМЦ при реалізації за готівку
За звітом матеріально-відповідальних осіб
Аналітичні дані до дебету рахунку 46
Відхилення, + (-)
Кількість ТМЦ, шт., Кг.
Ціна, р.
Сума, р.
Кількість ТМЦ, шт., Кг.
Ціна, р.
Сума, р.
Дні
Сума, р.

Таблиця 3.9. Відомість перевірки повноти оприбуткування готівки при реалізації товарно-матеріальних цінностей
За касовій книзі
Аналітичні дані до кредиту рахунку 46
Відхилення, + (-)
дата, Ms приходь, к / ордера
к-ть ТМЦ, шт., кг
ціна, р.
сума, Р-
к-ть ТМЦ, шт., кг
ціна, р.
сума, Р-
за кількістю
за сумою, р.
У разі розбіжностей слід перевірити вказані операції по суті і встановити причини відхилень. При наявності заборгованості працівників або інших осіб за куплені матеріальні цінності необхідно перевірити реальність виникнення такої заборгованості.
На кожному підприємстві матеріальні цінності мають видаватися тільки за наявності на накладній поставленого касою штампа "Оплачено". Готівкові гроші за продані населенню товарно-матеріальні цінності та надані послуги повинні вноситися в касу підприємства. Квитанція видається за підписами головного бухгалтера або особи, ним уповноваженої, і касира. Матеріально відповідальним особам не дозволяється отримувати готівкові гроші за які відпускаються населенню матеріальні цінності.
При контролі правильності виплати грошей за платіжними відомостями слід вибірковим способом встановити, чи всі внесені в розрахунково-платіжні відомості особи фактично працювали на підприємстві, і чи немає серед них підставних, на яких виписується заробітна плата з метою її привласнення. Такі факти встановлюють шляхом звірки даних відомості з показниками обліку особового складу і табелів, з наказами про зарахування на роботу і звільнення, з даними первинних документів про нарахування заробітної плати.
Потрібно перевірити підсумки в платіжних відомостях, тому що нерідко допускаються факти навмисного завищення підсумків у графі "До видачі на руки" на передбачувану суму привласнення. При цій перевірці звертають увагу на величину виплачених сум окремим особам із наступною перевіркою їх реальності, на дописані суми, підчистки, необумовлені виправлення, неякісно оформлені довіреності і т.п.
У всіх відомостях треба перевірити справжність підписів одержувачів грошей. Для цього підписи в одних відомостях зіставляються з підписами в інших, причому особлива увага звертається на виправлення і підчистки. В окремих випадках необхідно опитати одержувачів грошей. Цей прийом дозволяє виявляти підроблені підписи, а іноді і підставних, і вигаданих осіб.
Окремо перевіряються правильність справляння та повнота оприбуткування квартирної плати й оплати комунальних послуг, для чого користуються способами зустрічної та взаємної перевірки операцій, отримують письмові та усні пояснення.
Здійснюючи контроль касових операцій, потрібно перевіряти правильність підрахунку оборотів по приходу і витраті в касових звітах, визначення залишків на кінець звітного періоду і перенесення їх з однієї сторінки на іншу.
Особливо уважно слід перевіряти обгрунтованість касових операцій по витраті готівкових грошей, що списуються на витрати виробництва та інші рахунки без наступного подання звітів і виправдувальних документів про використання грошей.
Контролюючи касові операції, потрібно встановити відповідність кореспонденції рахунків чинним положенням і правилам ведення бухгалтерського обліку. Такий контроль здійснюється за всіма касовими операціями на підставі даних звітів касира і доданих до них виправдувальних документів, а також записів в облікових регістрах (журналах-ордерах, машинограмах). Він дозволяє виявити господарські операції з неправильною кореспонденцією, що спричинили спотворення облікової та звітної інформації або списання викрадених сум.
Для контролю за такими бухгалтерськими записами аудитору слід скласти наступну допоміжну відомість (табл. 3.10).
Таблиця 3.10. Нетипові проводки, які потребують подальшого опрацювання
Найменування, номер документа, дата
Кореспонденція рахунків
Сума, р.
Зміст операції
Питання, рекомендовані проводки
Подальша опрацювання

При перевірці касових документів зустрічною перевіркою перевіряються підзвітні суми при оплаті рахунків торговельних підприємств, за куплені матеріальні цінності за готівковий розрахунок, при виплаті громадянам грошей за прийняту від них сільськогосподарську продукцію.
Для здійснення цього контролю аудитор може складати такі допоміжні відомості (табл. 3.11, 3.12).
Таблиця 3.11. Витрата виручки на господарські потреби
Чи є дозвіл банка_________________________________
(№ ____, дата______________, сумма_______________________)

Дата
Номер РКО
Сума, р.
Мета платежу
Примітки

Таблиця 3.12. Перевірка дотримання граничного розміру готівкових розрахунків між юридичними особами
Найменування юридичної особи
Призначення платежу
Номер і дата РКО
Сума, р.
Сума перевищення
Примітки
Можливий штраф у размере_________________________________
При аудиті касових операцій можливі наступні порушення.
1.Не встановлений ліміт готівкових грошових коштів в касі.
2.Імеются невідповідності між записами в Головній книзі за рахунком 50 і в касовій книзі.
3.Методіческі неправильно ведеться облік касових операцій: присутні "прямі" проводки, при цьому відсутні проміжні операції, що спотворює правильність руху коштів в цілому по підприємству.
4.Неправільно оформляється касова книга.
5.Запісі в касовій книзі ведуться за декілька днів при наявності щоденних операцій.
6.Не ведуться журнали реєстрації видачі прибуткових і витратних касових ордерів.
7.Кассовие звіти не підшиті, касова книга не підписана касиром. У касових ордерах не заповнені графи "Підстави" і "Додатки", немає посилання на первинні документи (заяви, накладні, платіжні відомості).
8.Допускаются підчистки, помарки і виправлення при оформленні прибуткових і витратних касових ордерів.
9.Отсутствуют додатка до прибуткових та видаткових касових ордерів, що вказують, на підставі чого видаються грошові суми під звіт (накази, заяви, розпорядження), що ускладнює контроль за недонарахування прибутковим податком з прострочених підзвітних сум.
10. Перевищується граничний розмір готівкових коштів при розрахунках між юридичними особами.
11.Встречаются невідповідності дати у видаткових касових ордерах і дати фактичної видачі грошей.
12.В РКО іноді не вказуються номери договорів, по який отримують гроші фізичні особи, або номери довіреностей.
13.В ПКО не вказується, від кого надійшли готівкові гроші, і на якій підставі. Для зберігання грошових коштів і виконання розрахунків ними на кожному підприємстві, в організації чи установі створюється каса. Касові операції здійснює касир, який є посадовою особою з повною матеріальною відповідальністю за збереження всіх прийнятих на зберігання грошей та цінних паперів і за всякий збиток, заподіяний підприємству.
У касі можна зберігати невеликі грошові суми в межах встановленого ліміту для оплати дрібних господарських витрат, видачі авансів на відрядження та інших невеликих платежів. Для встановлення такого ліміту підприємство представляє в обслуговуюче установи банку розрахунок за встановленою формою.
У більшості випадків гроші до каси надходять з розрахункового рахунку в банку через касира, який отримує їх за грошовими чеками. Вони, як правило, зброшуровані в чекові книжки.
У касу підприємства гроші надходять і з інших джерел, наприклад від робітників і службовців за відпущену їм спецодяг; за паливо, матеріали, готову продукцію; квартирна плата від квартиронаймачів, повернення підзвітними особами не використаних ними авансів; часткова плата батьків за утримання своїх дітей в дитячих садах, яслах і т. д. Основним прибутковим касовим документом є прибутковий касовий ордер з відривною квитанцією.
Витрата грошей з каси найчастіше пов'язаний з виплатою заробітної плати і премій робітникам і службовцям, виробництвом витрат на відрядження, поштово-телеграфних та інших господарських витрат, виплатою пенсій, допомоги по соціальному страхуванню і т. д. Основним документом, яким оформляється видача грошей з каси, є видатковий касовий ордер.
Прийом і видача готівки касами підприємств може проводитися і з інших належно оформленими документами: товарно-транспортних накладних на відпущені за готівковий розрахунок товарно-матеріальні цінності, рахунках за надані послуги, платіжними відомостями та ін
Прибуткові та видаткові касові ордери або замінюючі їх документи відразу після їх виконання підписуються касиром, а додані до них документи погашаються штампом або написом «Оплачено» із зазначенням числа, місяця, року.
До передачі в касу касові ордери та замінюючі їх документи реєструються бухгалтером в журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових документів.
Відразу ж після отримання або видачі грошей дані прибуткових і видаткових касових документів записуються касиром у касову книгу. На підприємстві повинна бути лише одна книга, і записи в ній ведуться касиром в двох примірниках через копіювальний папір чорнилом або кульковою ручкою.
Рахунок 50 «Каса» призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів у касах організації.
На підставі опрацьованого звіту касира у бухгалтерії ведеться облік касових операцій в журналі-ордері I по кредиту рахунку 50 «Каса» і у відомості 1 по дебету рахунку 50 (для контролю).
Крім готівки, у касах можуть зберігатися різні грошові документи і бланки документів суворої звітності (поштові марки, марки державного мита, вексельні марки, оплачені авіаквитки, оплачені путівки в будинки відпочинку і санаторії, переклади у дорозі та ін.)
У терміни, встановлені керівником суб'єкта господарювання, але не рідше одного разу на квартал проводиться раптова ревізія каси.

1.
Бурцева І.М., Левкович О.А. Зміни в бухгалтерському обліку при переході на новий План рахунків. - Мн., 2003.
2.
Бухгалтерський облік. / Під. ред. Ю.А. Бабаєва. - М., 2002.
3.
Бухгалтерський облік. / Під. заг. ред. В.Ф. Бабин. - Мн., 2002.
4.
Бухгалтерський облік. / Під. ред. Н.І. Ладутько - Мн., 2001.
5.
Бухгалтерський облік і контроль в РБ: (Збірник нормативних актів у 6 томах). - Мн., 1996.
6.
Клімов О.К. Бухгалтерський облік. - М., 2003.
7.
Кир'янова З.В. Теорія бухгалтерського обліку. - М., 1999.
8.
Ламикін І.А. Бухгалтерський облік. - М., 2000.
9.
Левкович О.А. Бухгалтерський облік. - Мн., 2003.
10.
План рахунків бухгалтерського обліку.
11.
Стражева Н.С. Бухгалтерський облік. - Мн., 2004.
12.
Тишков І.Є. Бухгалтерський облік. - Мн., 2001.

Источник: http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%...


Срочное раскодирование от алкоголизма